Members (alphabetic order)

 • Liu Jintian Liu Jintian

  Director-general and President of the Biological Medicine Technical College in Xi’an

 • Liu Zhengyu Liu Zhengyu

  CEO of Guangzhou Sky-Tech Cloud

 • Peng Jun Peng Jun

  CEO of ENPRO

 • Peng Yan Peng Yan

  Founder and Director of Haiyuan Law Office

 • Qi Lixin Qi Lixin

  President of Beijing East J&P Star Consulting Co., Ltd.

 • Sheng Sitong Sheng Sitong

  Dean of Gaotongliang Institute of Biotechnology, Shenzhen HYK Gene

 • Sun Youwen Sun Youwen

  Vice President of Marsh (Beijing) Insurance Brokers Co.Ltd., Leader of Marsh Risk Management Business

 • Tang Haoxuan Tang Haoxuan

  Chairman of FUETA

 • Tu Zhiyun Tu Zhiyun

  Founder and CEO of 51credit.com

 • Wang Shaofeng Wang Shaofeng

  President of Shanghai China Construction Overseas Development Co., Ltd.